top of page

《聚會時間》                                            

 週日主日崇拜      10:00 AM – 11:30 AM

 成人/青少年中文             

 兒童英文            

 週日主日學(暫停)     

        

 週二等候神         11:00 AM – 12:00 PM

 週三禱告會             7:30 PM – 9:00 PM

 

 週四姐妹會         10:00 AM – 12:00 PM

   

小組會時間地點

      

 蒙愛小組          中年以上單身/家庭     主日中午在教會

 YA小組             社青/學青/年輕家庭   週五晚8:00聚會  

                          小組長:Ariel 辜  713-624-2708

 Bo小組              Medical Center 社青   週四晚 7:30會

                          徐鵬弟兄 (832) 546-5439

媽媽小組             有兒童或幼兒的媽媽   週二晚

                           小組長:Lily 蔣  281-235-0834

生命更新小組      對信仰有渴慕追求的慕道友/信徒,                                      主日中午在教會

                            小組長:Anita 任  832-670-1015

bottom of page