top of page
2022.04.17 受洗見證
2021.11.28 受洗見證(2)
2021.11.28 受洗見證(1)
2021.08.08 受洗見證(1)
2021年感恩節兒童部感恩分享
2021.11.28 受洗見證(3)
2021.08.08 受洗見證(2)
2021.07.18 經歷醫治大能的見證
生命改變從渴慕神話語開始 2020.09.02
胸悶疼痛、長短手得醫治 2020.08.30
bottom of page